Regulamin

Regulamin konkursu

„EURO STREET ART 2012 – BURN THE STADIUM”

§1

TEMATYKA KONKURSU, TREŚĆ I FORMA PROJEKTÓW

1. Główny temat konkursu związany jest ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA „EURO 2012″. Połączenie treści sportowej z artystycznym przekazem w postaci projektu graffiti /street art, jest w niniejszym projekcie sprawą kluczową.

2. Treść projektów: nadsyłane projekty w konwencji graffiti /street art, powinny uwzględniać tematykę sportową, a w szczególności temat związany z piłka nożną lub promować działania związane ze sportem i piłką nożną.

3. Forma: euro street art (burn the stadium) – nadsyłane projekty prac w konwencji graffiti /street art powinny zostać przesłane na adres mailowy burn.the.stadium@gmail.com w formatach jpg lub pdf, o rozdzielczość min. 150 dpi, kolory w systemie RGB, z załącznikami dołączonymi do niniejszego regulaminu. Dostosowane do realizacji przez uczestnika na białej powierzchni: wysokość 2,5m, szerokość 3,75m.

4. Miejsce realizacji i prezentacji wybranych projektów: Rynek Starego Miasta w Toruniu, a następnie prezentacja prac w toruńskiej Strefie Kibica.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w eliminacjach do konkursu „EURO STREET ART 2012 – BURN THE STADIUM”

2. Organizatorem konkursu i eliminacji jest Miasto Toruń wraz z Fundacją YouHaveIt.

3. Uczestnikiem konkursu i eliminacji może być grupa do 3 osób gdzie każda osoba ukończyła 16 lat lub osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, (zwana dalej „Uczestnikiem”).

4. Eliminacje rozpoczynają się 2 kwietnia 2012 roku, a kończą 22 kwietnia 2012 roku.

5. Uczestnicy eliminacji poprzez fakt przystąpienia do nich wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszych eliminacji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszych eliminacji i konkursu są – w rozumieniu tej ustawy – Organizatorzy. Dane zostają zebrane wyłącznie na potrzeby eliminacji i konkursu, a po jego zakończeniu zostaną trwale zniszczone. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

6. W eliminacjach nie mogą brać udziału stali pracownicy i wolontariusze Organizatorów konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się rodzeństwo, małżonków oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W ELIMINACJACH

1. Aby wziąć udział w eliminacjach należy w terminie od dnia 2 kwietnia 2012 roku do dnia 19 kwietnia 2012 roku przesłać projekt pracy w konwencji graffiti /street art, spełniający kryteria określone w §1 na adres mailowy burn.the.stadium@gmail.com wraz z załącznikami dołączonymi do regulaminu,

2. Projekty należy przesyłać w formie graficznej wraz z załącznikiem (wykazem użytych farb do realizacji projektu oraz formularzem zgłoszeniowym z danymi uczestnika),

3. Koszt realizacji projektu (wykaz użytych farb z załącznika do regulaminu) musi zmieścić się w kwocie 300zł brutto.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

§4
WYNIKI ELIMINACJI

1. Wszystkie prawidłowo nadesłane projekty wraz z załącznikami wezmą udział w eliminacjach polegających na ocenie i wyborze najciekawszych projektów. Wybór projektów nastąpi dwuetapowo. Pierwszy etap, na zasadzie eliminacji, poprzez głosowanie na najciekawsze projekty przez internautów na stronie internatowej http://burn.youhaveit.pl/ . Drugi etap, na zasadzie właściwego wyboru, którego dokona Komisja Festiwalowa (zwana dalej „Komisją”), powołana przez organizatora.

2. Ze wszystkich prawidłowo nadesłanych projektów wraz z załącznikami, internauci zakwalifikują 20 prac, natomiast Komisja wybierze 12 projektów, które zostaną zrealizowane w ramach konkursu. Dodatkowo zostanie stworzona lista rezerwowa.

3. Internauci dokonując kwalifikacji 20 prac, będą mieli możliwość zagłosowania na wybrane projekty na stronie internetowej http://burn.youhaveit.pl/ , w dniach od 19 do 22 kwietnia 2012, po podaniu adresu mailowego.

4. Komisja dokona wyboru projektów podczas posiedzenia Komisji dnia 23 kwietnia 2012 roku. Komisja dokona wyboru wg ustalonych kryteriów.

5. W ocenie projektów Uczestników, Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
a) wartość artystyczna,

b) wartość przekazu, zgodna z §1 pkt. 2

c) możliwość realizacji za określoną kwotę przeznaczoną na zakup farb

d) możliwość realizacji projektu na powierzchni określonej w §1 pkt. 3

6. Do zadań Komisji należy:

a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b) rozstrzygnięcie eliminacji (ocena projektów przesłanych przez uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

7. Weryfikacja prawa do uczestnictwa w realizacji konkursu będzie prowadzona w następujący sposób:
a) W ciągu 2 dni od daty posiedzenia komisji, zwycięskie projekty zostaną umieszczone na stronie internetowej http://burn.youhaveit.pl/ .

b) Uczestnik w rozmowie, lub w mailu zostanie powiadomiony o wyniku eliminacji i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w realizacji swojej pracy oraz do zweryfikowanie swoich danych osobowych koniecznych do oświadczenia na realizację projektu.

8. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające realizację projektu przez uczestnika prawo do realizacji projektu przechodzi na pierwszą osobę z listy rezerwowej.

9.Uczestnik traci prawo do realizacji projektu, jeśli:

a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub
b) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł zrealizować projektu; lub
c) odmówi uaktualnienia swoich danych koniecznych do zawarcia oświadczenia lub odmówi podpisania oświadczenia.

10. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników eliminacji. Każdy uczestnik eliminacji może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatorów.

§5
REALIZACJA PROJEKTÓW I WARUNKI FINANSOWE

1. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://burn.youhaveit.pl/ po zakończeniu okresu weryfikacji.

2. Każdemu z dwunastu laureatów zostaną przygotowane i zakupione materiały do wykonania projekt (farby, które wybrał z podanego wzornika) w kwocie 300,00 brutto.
3. Organizator dopuszcza możliwość innego podziału kosztów, jeżeli będzie wymagała tego specyfika projektu.

4. Realizacja projektów nastąpi 5 maja 2012 roku na Rynku Staromiejskim w Toruniu. W ciągu określonego w oświadczeniu czasu laureat eliminacji zobowiązany jest wykonać projekt na powierzchni określonej w w §1 pkt. 3.

5. Wśród wykonanych projektów, Komisja wybierze trzy finałowe projekty, ich twórcy zostaną nagrodzeni.

6. Nagrodą główną zrealizowanego projektu jest 2000,00 złotych brutto i wykonanie wielko-farmatowego druku zdjęcia wykonanego projektu oraz umieszczenie go na Miejskim Stadionie w Toruniu, przy ulicy Bema 23/29.

7. Podjęcie chęci do realizacji projektu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków konkursu określonych w osobnym oświadczeniu pomiędzy organizatorem a laureatem eliminacji.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z chwilą przyznania prawa do realizacji projektu, laureat eliminacji przenosi część praw autorskich wyróżnionego projektu na organizatorów konkursu. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do eliminacji zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonego projektu. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z projektem przekazanym organizatorowi, uczestnik zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

2. Organizatorzy realizacji konkursu i eliminacji nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty polskiej i firm telekomunikacyjnych.
3. Uczestnik przystępując do eliminacji wyraża zgodę na zasady eliminacji zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin eliminacji dostępny będzie na stronie internetowej: http://burn.youhaveit.pl/ oraz w siedzibie Organizatorów.

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Karta kolorów sprayów

Załącznik nr 3 – Karta kolorów pigmentów